Viden, udvikling og samvær
7100 VejleVælg område

AOF´s historie

 

 

AOF blev stiftet i 1924 som det første oplysningsforbund i Danmark. Her kan du, i kort form, læse om AOF's historie og de historiske forudsætninger for folkeoplysningen i Danmark.

Aftenskolernes start
Den 29. juli 1814 udstedte enevældskongen Frederik VI en anordning for hele skolevæsenet, og som det første land i verden fik alle børn ret til 7 års undervisning. Men for folkeoplysningen er det helt væsentlige bestemmelserne om aftenskolevirksomheden, der lyder:

For den ungdom, som har været til konfirmation, men desuagtet ønsker at følge skolen for der at øve sig videre i skrivning eller regning eller tage del i anden nyttig undervisning, skal der efter overlæg med skolekommissionen holdes vinterskole tvende gange om ugen.

Anordningen fastlagde nogle principper for aftenskolevirksomhed, som fortsat er gældende:

- det var frivilligt at deltage i aftenskolen
- sognet skulle stille lokaler til rådighed
- endelig var det gratis, som det bekendt ikke er længere

Der udvikledes ret hurtigt en fordomsfri fortolkning af anden nyttig undervisning, men selv den dag i dag rejses med jævne mellemrum en debat om nytteværdibegrebet, ofte af de, som har fået en lang uddannelse.

I 1848 blev enevælden så afskaffet, og Danmark får sin første Grundlov, og folkeoplysningen bliver nu et instrument til at fremme folkestyret. Også stærkt inspireret af Grundtvig.

Lær ham, arbejderen
Allerede i 1871 var Louis Pio klar over, at for at forbedre arbejderklassens vilkår, så måtte der oplysning til, og skrev samme år i Socialistiske Blade den berømte artikel, som blev indledt med Lære ham, arbejderen.

Det arbejderen skulle lære var de lovlige midler, han havde til rådighed for – sammen med andre - at kunne forbedre sine livs- og levevilkår, både i forhold til arbejdslivet og samfundslivet.

I 1879 stiftedes så Arbejdernes Læsekreds, som både udlånte bøger, åbnede læsestuer og arrangerede foredrag, koncerter, museumsbesøg m.m.

De første arbejderskoler dukkede op i de større byer i årene, der fulgte, hvor ikke mindst skolingen til aktiv medvirken i demokratiet var i højsædet.

På hovedbestyrelsesmødet i oktober 1922 besluttede Socialdemokratiet, at nu måtte der komme facon og struktur på arbejderoplysningen, og i november 1922 blev der nedsat et udvalg med repræsentanter fra:

- Socialdemokratiet
- De Samvirkende Fagforbund (forløberen for LO)
- Det Kooperative Fællesforbund
- Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Og udvalget fik til opgave at etablere et organiseret oplysningsarbejde.

AOF Danmark stiftes
På Partikongressen i september 1923 blev det så besluttet, at Arbejdernes Oplysningsforbund skulle stiftes, og den 9. januar 1924 var stiftelsesprocessen afsluttet og bestyrelsen kunne samles for første gang med C. V. Bramsnæs som formand og Harald Jensen som sekretær. AOF Danmark var født.

Den første store aktivitet AOF gennemførte var en landsomfattende foredragsvirksomhed over emnet: Det danske samfund. Det blev til 953 foredrag med 55.220 tilhørere.

AOF's studiekredsvirksomhed kom også godt i gang. Der var 169 studiekredse med ikke særlig mange deltagere. Langsomt kom aftenskolerne i gang. I alt noterede AOF sig for mere end 56.000 deltager i sin virksomhed i startsæsonen.

1925 - AOF kommer på Finansloven med et årligt tilskud på 10.000 kr.
1926 - AOF udgiver den første Arbejdersangbog
1927 - Det første AOF-landsmøde afholdes med 154 deltagere fra 79 lokale
 oplysningsudvalg.
1929 - AOF overtager Esbjerg Højskole
1930 - AOF’s Landsforbund og AOF København overtager Roskilde Højskole
 AOF’s Filmcentral oprettes
1931 - AOF er medstifter af Nordens Folkehøjskole i Geneve

De første aftenskolelove
Den 19.03.1930 vedtog Folketinget: Lov om tilskud fra staten og skolefondene til ungdomsskoler og aftenskoler. Lønnen til aftenskolelærere blev 2,90 kr, hvor

Staten betalte de 2,40 kr. under forudsætning af, at kommunen eller andre betalte 0,50 kr. Denne 2-deling af tilskuddet holdt sig helt op folkeoplysningslovens vedtagelse, hvor hele tilskuddet blev pålagt kommunerne.

1930-loven fastholdt gratis princippet, men nyere tiders loven har jo indført brugerbetalingen.

Men det er altså 1930-loven, der fastlægger princippet om rolletilskud, dvs. tilskud til en rolle i undervisningen, i 1930-loven var det lærerrollen, som senere i 1948 blev udvidet også til lederrollen, rolletilskudsmodellen er fortsat gældende.

Indtil 1942 var den tilskudsberettigede aftenskolevirksomhed: undervisning, studiekreds og foredrag, altså præcis de samme som i dag, men i 1942 kommer så aftenhøjskolen som en mulighed, og den mulighed blev først ophævet, da folkeoplysningsloven blev vedtaget.

1935 - AOF opretter en brevskole, Den AOF ejede Norra-Bio oprettes
1936 - AOF stifter Arbejdernes Kunstforening
1937- AOF’s virksomhed vokset til 135 aftenskoler med ca. 15.000 deltagere og 41 ugekurser for tillidsrepræsentanter med ca. 2.750 kursister.

Dansk Folkeoplysnings Samråd
I 1941 stiftedes på initiativ af Foreningen for Folkehøjskoler og AOF Dansk Folkeoplysnings Samråd, fordi man fandt det nødvendigt under besættelsen, at fremme en fælles national og demokratisk holdning, men også at skabe et neutralt forum, hvor folkeoplysningen kunne mødes nogenlunde risikofrit.

1945 - LOF oprettes
1946 - AOF er med til at oprette Arte, over 100.000 voksne deltager nu i AOF’s aktiviteter
1947 - FOF oprettes

Den 11.06.1954 vedtog Folketinget Lov om ungdoms- og aftenskoler,  der gav private initiativtagere fortrinsret til at etablere aftenskoler, og samme år vedtog Folketinget en lov om arbejderbeskyttelse, der bl.a. åbnede mulighed for at uddanne sikkerhedsrepræsentanter – en uddannelse, som AOF igangsatte.

1950 - Driften af arbejderhøjskolerne i Roskilde og Esbjeg overgår til en fond
1952 - FO oprettes

AOF i fremgang
Og AOF voksede sig fortsat større. Aktiviteten i 1956 var:

- Studiekredse  ca. 800 med ca. 11.500 deltagere
- Aftenskolekurser ca. 4.300 hold med ca. 122.00 deltagere
- Foredrag  ca. 1.800
- Kulturaktiviteter ca. 570 med ca. 137.000 deltagere

1959 - Startes AOF’s forlag, og AOF opdeles i distrikter, de første distriktskonsulenter,  – senere kaldt amtskonsulenter - ansættes
1961 - Indføres kontingentet for AOF enhederne til landsforbundet
1966 - De Samvirkende Brugsforeninger opløses og forærer AOF ejendommen i
 Teglværksgade 27 i København, hvor Andels Trykkeri havde haft til huse
1967 - Den første Arbejdsmarkedshåndbog udgives
1968 - AOF Danmark flytter til Teglværksgade 27 i København